Wizotzki

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Wizotzki. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Name Birth Death Partner Parents
Wizotzki  
Christina Wizotzki 1840 March 5, 1921 August Marquardt Wizotzki
Henrietta Wizotzki about 1841 November 29, 1892 Wilhelm Orschakovski Wizotzki